پنجشنبه 8 آبان 1399
 انتخاب وب سایت
معاونت آموزشی

حوزه معاونت آموزش

 

دانشگاه که شامل  قسمتهای مختلف اداری-آموزشی  از جمله : اداره کل آموزش ، ثبت نام ، وضعیت تحصیلی ،امتحانات و  نیز  بخش های عمده و مهم مربوط به اعضا هیات علمی مانند : کارگزینی هیات علمی و اداره برنامه ریزی و .. بوده  وظیفه هماهنگی و  به نتیجه رساندن امور اساسی و کلی آموزشی و تحصیلی میپردازد و چارت اداری آن شامل : 

  اداره کل امور آموزشی ، اداره برنامه ریزی ، اداره ثبت نام ، اداره امتحانات ، ثبت نمرات ، بایگانی آموزش، تحصیلات تکمیلی و اداره کارگزینی هیات علمی می باشد