سه شنبه 29 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

معاون آموزشی

دکتر ذبیح پیرانی

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق آموزشی

لیسانس: علوم تربیتی از دانشگاه شاهد 

 فوق لیسانس: علوم تربیتی از واحد اراک

دکترای تخصصی: روانشناسی تربیتی از واحد علوم وتحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب : 1     

 ترجمه کتاب : 4

مقاله : 7

طرح پژوهشی : 2 

 

سوابق اجرایی

 مدیر گروه علوم تربیتی واحد اراک

مسئول کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی جذب هیات علمی استان مرکزی

مدیر گزینش واحد اراک و دانشگاههای آزاد استان مرکزی

 

افتخارات

مترجم کتاب برگزیده سال 92 (نام کتاب : فلسفه برای کودکان خردسال)