پنجشنبه 29 شهريور 1397
 انتخاب وب سایت

حوزه معاونت آموزش

پست سازمانی/ سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن داخلی

دفتر معاونت آموزشی

آقای آنجفی

33412171

معاونت آموزش

دکتر پیرانی

33412172

دفتر مدیرکل آموزش

آقای مبارک آبادی

33412173

مدیر کل آموزش

مهندس رضایی هزاوه

33412174

رییس اداره ثبت نام

مهندس شمس

33412180

اداره ثبت نام-کارشناس

آقای صالحی

33412179

کمیسیون موارد خاص

آقای قلعه ای

33412184

شواری آموزشی

خانم حسینجانی

اداره امتحانات-کارشناس

آقای گنجی

33412430

رییس اداره امتحانات

خانم نوری

33412177

اداره بایگانی-کارشناسان

آقایان انعامی،شهدوست ، امانی، شمس،عبدلی

33412186

رییس اداره بایگانی

آقای رضایی

33412187

رییس اداره ثبت نمرات

خانم یزدی

33412185

کارشناس اداره ثبت نمرات

خانم شاه قلعه

رییس اداره برنامه ریزی

خانم پاینده

33412178

کارشناس اداره برنامه ریزی

خانم مزرعه

ماشین نویسی

خانم حمیدی

خانم عباسی

33412183

کارگزینی هیأت علمی -کارشناسان

آقایان شهبازی و ده نمکی ،

خانم چاباری

33412176

رییس کارگزینی هیأت علمی

دکتر اسعد

33412175