سه شنبه 29 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

بررسی وضعیت تحصیلی

میتوان این بخش را به دوقسمت کلی شورا و کمیسیون تقسیم کرد که  معمولا به اموری از جمله :

انجام مکاتبات مربوط به میهمانی ماده 24 دانشجویان کارشناسی ارشد و بررسی کامل کارنامه های واحد و مراکز وابسته  کلیه مقاطع (دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی)جهت بررسی موارد (مشروطی خلاء تحصیلی، سنوات تحصیلی، مجوز نظام وظیفه، اخذ واحد اضافه، عدم رعایت پیش نیاز، سفرحج و...) و پس از انجام کمیسیون موارد خاص فرم هایی که نیاز به کمیسیون ومکاتبه با سازمان مرکزی یا هیات امنای استان دارد انجام ودر صورت نیاز ارسال فرم پنج و کارنامه به سازمان مرکزی. تحویل درخواست های قابل طرح در شورای آموزشی دانشگاه ازدانشکده ها و

بررسی و طرح درخواستهای مربوط به شورا و نیز پیگیری آن تا تنظیم صورتجلسه و انجام  مکاتبات وسایر مراحل لازم تا ارسال نتایج به بخش های زیربط.